Search
Close this search box.

Oficial de manteniment Oficial 2a

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència de les Illes Balears


Sota la dependència directa del seu superior jeràrquic del centre residencial, li correspon: – Controlar les visites i el treball realitzat per les empreses o els professionals contractats per al manteniment d’aquelles instal·lacions en què estigui establert. – Registrar les operacions que es realitzin en les instal·lacions i revisar les que executi personal aliè al centre. – Realitzar les operacions definides en els reglaments de les instal·lacions o en les instruccions tècniques que les desenvolupen, i comprovar que els valors corresponents dels diferents paràmetres es mantinguin dintre dels límits exigits. – Elaborar plans de manteniment d’aquelles tasques que li encomani la direcció. – Custodiar els llibres de manteniment, els manuals d’instruccions i el llibre de visites establerts en la legislació vigent o els quals en un futur puguin establir-se. – Controlar el muntatge, el funcionament i el desmuntatge d’infraestructures, materials, etc., que siguin necessaris per al desenvolupament normal d’activitats del centre. – Supervisar el personal a càrrec seu. – Participar activament en totes les reunions que es programin en relació amb la seva àrea. – Assumir la màxima responsabilitat del Pla d’Emergència. – Responsabilitzar-se de mantenir l’estoc establert per al servei de manteniment i proposar la compra de nous materials. – Desallotjar els residus no sanitaris, en absència del peó. – Col·laborar amb el personal a càrrec seu en la neteja de les sales de màquines, les instal·lacions, els quadres elèctrics, etc. – Col·laborar amb l’auxiliar en el emmagatzematge dels productes i la distribució de les mercaderies rebudes. – En general, dur a terme totes les activitats referents a la seva titulació que, malgrat que no s’hagin especificat abans, li encomani el seu superior jeràrquic, sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva tasca professional.

To apply for this job please visit intranet.caib.es.

Desplaça cap amunt