Search
Close this search box.

Secretari/a de direcció de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Pàgina Web Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Descripció de l’oferta

 1. Entitat contractant: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Estatuts de la Fundació publicats al BOIB núm. 181, de 3 de desembre de 2011)
 2. Categoria professional: SECRETARI/A DE DIRECCIÓ (nivell 4 grup III). Sou brut anual: 24.822,80 €
 3. Nombre de places convocades: 1 (plaça vacant pressupostada, i aprovada per a l’any 2024).
 4. Procediment: concurs oposició per torn lliure.
 5. Titulació exigida: formació professional de tècnic superior o Batxiller.
 6. Règim horari: 37,5 hores setmanals segons disposa el conveni col·lectiu de la Fundació.
 7. Duració: contracte laboral indefinit.
 8. 1.8. Funcions:
  – Atenció telefònica: rebre, realitzar i filtrar trucades, tant internes com externes.
  – Organitzar l’agenda de treball de Direcció i organitzar reunions.
  – Realitzar tasques i accions relacionades amb els òrgans de govern de la Fundació (Comissió de Govern i Patronat): convocatòries, documentació, confirmacions, logística de vols, gestió de despeses, preparació de la sala de reunions, atencions protocol·làries, etc.
  – Atenció a visites: tant internes com externes relacionades amb la Direcció, altres departaments o òrgans de govern de la Fundació.
  – Preparar la informació escrita: conèixer els diferents suports de documents generats per la Fundació, així com el llenguatge i el format d’aquests, d’acord amb el manual d’identitat.
  – Organitzar la correspondència comercial, tècnica i administrativa
  – Arxiu i registre: mantenir l’arxiu i registre, tant d’entrada com de sortida, estant al dia de les noves tècniques de classificació de documentació.
  – Donar suport a esdeveniments: tant interns com externs de la Fundació.
  – Redactar les sol·licituds de reunions i preparar aquestes i els plans de viatges de la Direcció i dels distints òrgans de Govern.
  – Tractar la documentació i informació confidencial.
  – Complir les directrius, normes, procediments i accions preventives establertes en matèria de Prevenció de Riscs Laborals i assumir les funcions que li siguin encomanades en matèria d’actuació en emergències.
  – Realitzar qualsevol tasca que li sigui encomanada pel superior jeràrquic d’entre les que corresponen al grup, nivell, especialitat o categoria d’adscripció del lloc de treball

To apply for this job please visit miromallorca.com.

Desplaça cap amunt